Przebieg procesu inwestycyjnego w naszej firmie

Poniżej przedstawiamy w 7 krokach, jak wygląda przebieg całego procesu inwestycyjnego od momentu, gdy Inwestor posiadający działkę zwróci się do nas z zamiarem zlecenia budowy domu.

'' Przygotowanie dokumentów
'' Wybór odpowiedniego projektu - wykonanie koncepcji
''Umowa na wybudowanie domu
''Kompletacja projektu budowlanego
''Uzyskanie pozwolenia na budowę
''Budowa domu

''Zakończenie prac i przekazanie kluczy, odbiory techniczne

 

koniczyna koniczyna koniczyna

''PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI PROJEKTU I PODPISANIA UMOWY  

W celu podpisania umowy na kompleksową realizację i ustalenia wcześniej szczegółów dotyczących koncepcji projektu, inwestor zobowiązany jest przedstawić nam trzy podstawowe dokumenty:

 koniczynka     AKT NOTARIALNY
Podstawowym dokumentem w całym procesie przygotowania inwestycji jest posiadanie tytułu własności do gruntu, na którym ma zostać wybudowany dom. Przede wszystkim na podstawie Aktu Notarialnego inwestor ma możliwość składania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Aktualnie istnieje przynajmniej kilka możliwości prawnych dotyczących własności lub formy posiadania, które pozwalają na procedowanie zmierzające do uzyskania Pozwolenia na budowę. Ustawa Prawo budowlane w Art.3 pkt 11 mówiąc o prawie  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane precyzuje, że należy przez to rozumieć: tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

koniczyna  WYPIS I WYRYS Z MPZP LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Następnym kluczowym dokumentem jest aktualny WYPIS I WYRYS Z MPZP. Z uwagi na to, że w wielu gminach i miastach nadal nie zostały opracowane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, dokument ten zastępuje się tzw. Decyzją o warunkach zabudowy. Decyzja wydawana jest najczęściej na wniosek inwestora lub pełnomocnika i odnosi się zawsze do konkretnej działki. Niezależnie od tego, który z w/w dokumentów uzyskamy w swojej gminie, precyzuje on dokładnie zasady i wymogi architektoniczne, jakie musi spełniać budynek, który chcemy wybudować na wskazanej we wniosku działce. Dzięki temu dokumentowi dowiadujemy się, jaki dom będzie można nam wybudować na posiadanej działce.

koniczyna MAPA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH
Warto o taki dokument postarać się jeszcze przed zakupem działki. Jest to prosta mapa sytuacyjna pokazująca  wszystkie sieci doprowadzone w pobliżu naszej działki,  na podstawie której łatwo zweryfikujemy wszelkie istotne informacje. Mapę taką pobiera się w Geodezji powiatowej lub miejskiej i jest wykonywana zazwyczaj na poczekaniu.

''WYBÓR ODPOWIEDNIEGO PROJEKTU - WYKONANIE KONCEPCJI BUDYNKU

Wybór projektu stanowi jedną z najważniejszych decyzji, skutkującą bardzo często na całe życie. Ze względu na niewielką bazę własnych  projektów (priorytetem jest dla nas kreowanie projektów spersonalizowanych), każdy kto się do nas zwróci,  może przesłać nam pomocniczo linki do projektów znalezionych w internecie, które są mu najbliższe i zaznaczyć jakie są jego priorytety pod względem funkcjonalności i ilości pomieszczeń w budynku.

W takiej sytuacji projekt budynku musi uwzględniać:

      koniczyna  wielkość i kształt działki
      koniczyna  potrzeby i oczekiwania mieszkańców
      koniczyna  wymogi architektoniczne wpisane przez gminę do MPZP i związanej z nim rodzajem zabudowy.
      koniczyna  orientację względem kierunków świata

Po wstępnej analizie dostarczonych dokumentów (patrz pkt. I) oraz informacjach na temat potrzeb mieszkaniowych naszych klientów, opracowujemy koncepcję projektu uwzględniając wszystkie w/w dane.
Po opracowaniu koncepcji projektu, gdy znamy już rozkład pomieszczeń, powierzchnię budynku, koszt budowy oraz jego kształt zewnętrzny wraz z elewacjami, dochodzi do podpisania budowy.
Wybierając współpracę z naszą firmą klient nie kupuje projektu, ale gotowy dom – z konkretnym wyposażeniem, za określone pieniądze, z gwarancją ceny budowy przez 12 miesięcy od podpisania umowy i łatwo weryfikowalnym terminem realizacji.
Projekt stanowi integralną część procesu budowy, dlatego nie wykonujemy samych projektów. To znaczy projektów, których nie wybudujemy.

''UMOWA NA WYBUDOWANIE DOMU

Po ustaleniu istotnych elementów architektoniczn-konstrukcyjnych oraz kosztów budowy dochodzi do podpisania umowy na wybudowanie domu. W załącznikach do umowy bardzo szczególowo określamy standard wyposażenia budynku.
W ramach prac przygotowawczych zlecamy wykonanie mapy do celów projektowych, analizy geotechnicznej działki oraz uzyskujemy w urzędach i u dostawców mediów stosowne uzgodnienia.
Umowa na wybudowanie domu może zostać podpisana w jednym z dwóch standardów uwzględniających wykończenie budynku (stan deweloperski lub „pod klucz"). Wszystkie szczegóły zostały szczegółowo opisane w zakładce: Standardy wykończeń.

''KOMPELTACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Następnym krokiem jest stworzenie kompletnego projektu budowlanego, kóry zostanie złożony do pozwolenia na budowę.
Zgodnie z wymogami prawa, obok części architektoniczno-konstrukcyjnej, projekt musi zawierać wszystkie branże oraz plan zagospodarowania terenu.
Wszelkie uzgodnienia dokonują się w formie graficznej i pisemnej . Jeśli występują odstępstwa od standardu,  zmiany takie zostają wprowadzone i  wycenione.
Wychodząc naprzeciw naszym klientom posiadamy zaplecze projektanckie, pozwalające na bazie wykonanych już projektów przeprojektować budynek, który będzie odpowiadał indywidualnym wymogom inwestora.

W tym momencie warto sobie zdać sprawę, że projekt budowlany jest owocem pracy kilku osobowego zespołu fachowców: konstruktora, architekta oraz projektantów poszczególnych branż wewnętrznych. Każdy z nich przygotowuje swoją część, która w zestawieniu z pozostałymi elementami stworzy dopiero kompletny projekt budowlany. Jeśli do tego dodamy geodetę i geologa oraz projektantów przygotowujących przyłącza zewnętrzne do budynku, wówczas zauważymy, jak ważna jest koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi osobami. To jest właśnie nasza rola!

''UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Pozwolenie na budowę jest kluczową decyzją administracyjną pozwalającą na wybudowanie domu dla konkretnego inwestora, na jego działce, według zatwierdzonego przez Wydział Architektury projektu.
Z uwagi na to, że wydanie decyzji pozwalającej na budowę jest uwarunkowane wieloma bardzo zróżnicowanymi czynnikami, które w czasie mogą się dezaktualizować, nie ma ona charakteru wieczystego.Artykuł 37 pkt1 Prawo Budowlane jasno precyzuje, że: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.

Każda decyzja o pozwoleniu na budowę jest wiążąca dopiero po jej uprawomocnieniu. Prawomocność decyzji następuje po 14 dniach od momentu skutecznego dostarczenia informacji o wydanym pozwoleniu na budowę, do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących.

''BUDOWA DOMU

Budowa domu ze względu na swój charakter jest przedsięwzięciem budowlano-administracyjnym. Procesowi temu towarzyszą bowiem wymagania projektowo-budowlane oraz prawno-administracyjne.
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest przekazanie nam protokolarnie przygotowanego placu budowy z zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z umowy. Jednym z podstawowych wymagań jest powołanie przez nas kierownika budowy oraz prowadzenie dokumentacji prac budowlanych,  zwanej Dziennikiem budowy. Prawo budowlane bardzo jasno precyzuje zakres obowiązków i odpowiedzialność kierownika budowy.

Termin realizacji budowy w zależności od wybranego standardu wyposażenia oraz wielkości budynku wynosi 8-9 miesięcy. Budowa jest podzielona na 5 głównych etapów, których zakres znajduje się w zakładce standardy wykończeń.

''ZAKOŃCZENIE PRAC, ODBIORY TECHNICZNE I PRZEKAZANIE KLUCZY

Zakończenie prac budowlanych i przekazanie Inwestorowi kluczy, oraz związanej z tym odpowiedzialności za budynek kończy prace budowlane, ale nie kończy jeszcze całego procesu budowy. Formalnie budowa trwa do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych zakończenie budowy ogranicza się zazwyczaj do zgłoszenia zakończenia prac budowlanych z zamiarem użytkowania, które musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Budowlanego. Złożenie przez inwestora kompletu dokumentów w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i uzyskanie akceptacji zakończy formalnie proces budowy.
W przypadku standardu pod klucz inwestor otrzymuje od nas komplet dokumentów do złożenia w urzędzie. Dla standardu deweloperskiego przekażemy wszystkie dokumenty z odbiorów technicznych i doradzimy, co należy dalej wykonać.
Rozliczając budowę domu oraz przekazując inwestorowi klucze udzielamy 3 letniej gwarancji na konstrukcję budynku i wykonane prace budowlane. Na zamontowane urządzenia klient otrzymuje zawsze gwarancje producentów.

Wszystkim, którzy nam zaufali życzymy spokojnego mieszkania i cieszenia się własnym domem.

Nowych klientów, zapraszamy do wspólpracy.

 

 Budowa domów


Współpracujemy z najlepszymi